ગુજરાત સરકારની વિવિધ પરીક્ષાની તૈયારી માટે વિધ્યાર્થીઓ કોચિગ ક્લાસ અને ઘરે બેસીને વિવિધ માધ્યમ થી તૈયારીઓ કરતા હોય છે. હાલ